دانشگاه حضرت معصومه

به همت انجمن علمی فقه و حقوق و با همکاری بسیج حقوقدانان استان قم، یک پرونده قضایی در دادگاه مجازی به صورت نمایشی برای دانشجویان حقوقی دانشگاه در سالن همایش ها بررسی شد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/34