دانشگاه حضرت معصومه

گروهی از خیرین استان قم ضمن بازدید از دانشگاه، با رئیس و مسوولین دانشگاه گفتگو کردند.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/36