دانشگاه حضرت معصومه

به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی، نمایشگاه عملکرد انجمن ها، کانون ها و تشکل های دانشجویی دانشگاه برگزار شد. 98/9/17

http://hmu.ac.ir/reportmobile/38