دانشگاه حضرت معصومه

98/9/30- مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم از دانشگاه بازدید و با مسوولین دانشگاه در مورد مسائل مربوط به سرویس های رفت و آمد دانشگاه گفتگو کرد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/43