دانشگاه حضرت معصومه

۹۸/۱۰/۱۵- به همت مرکز مشاوره دانشگاه؛ کارگاه پیشگیری از خودکشی ویژه کارکنان دانشگاه برای مواجهه با شرایط بحرانی برگزار شد

http://hmu.ac.ir/reportmobile/53