دانشگاه حضرت معصومه

98/10/25- رئیس دانشگاه با حضور در دانشکده علوم انسانی، فرایند برگزاری امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/54