دانشگاه حضرت معصومه
مسابقه writing
http://hmu.ac.ir/tabligh/10388