دانشگاه حضرت معصومه
سري کارگاه هاي داستان خواني و نکات ترجمه ادبي
http://hmu.ac.ir/tabligh/10389