دانشگاه حضرت معصومه
منطق کاربردي در مشاوره
http://hmu.ac.ir/tabligh/10390