دانشگاه حضرت معصومه
وبينار تکنيک هاي ايده يابي
http://hmu.ac.ir/tabligh/10391