دانشگاه حضرت معصومه
وبينار کسب و کارهاي خانگي و خانوادگي
http://hmu.ac.ir/tabligh/10394