دانشگاه حضرت معصومه
کارگاه آموزشی مقاله نویسی و روش پژوهش
http://hmu.ac.ir/tabligh/10401