دانشگاه حضرت معصومه
بررسی قراداد ایران و چین از منظر حقوق معاهدات و الزامات حقوقی داخلی
http://hmu.ac.ir/tabligh/10402