دانشگاه حضرت معصومه
کارگاه افزایش عزت نفس
http://hmu.ac.ir/tabligh/10403