دانشگاه حضرت معصومه
مسابقه بزرگ قانون خوانی
http://hmu.ac.ir/tabligh/10407