درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آيين نامه تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه

 بخش اول : تعریف و هدف

ماده 1 – انجمن ورزشی دانشجویی نهادی است دانشجویی كه به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های خودجوش ورزش دانشجویان و با عضویت دانشجویان علاقمند به فعالیت های ورزشی، در سطح خوابگاه یا دانشكده در راستای سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف زیر تشكیل می گردند .

ماده 2 – اهداف انجمن ورزشی دانشجویی عبارتند از :

1- غنی سازی اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمی و شادابی و نشاط روحی دانشجویان از طریق تعمیم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشكدهها.

2- تقویت مدیریت نیروی انسانی ورزشی دانشگاههای كشور از طریق توسعه مشاركت سنجیده و قانونمند دانشجویان و تفویض اختیارات به آنها.

3- توسعه مشاركت دانشجویان در تصمیم سازی و تنظیم برنامه های قابل اجراء و جلب همكاری آنها در اجرا.

4- ایجاد محیطی مملو از همكاری و تعاون و تقویت روحیه معاضدت و مشاركت بین اقشار دانشجویی و دانشگاهی در زمینه ورزش دانشجویان.

بخش دوم : اركان و تشكیلات

ماده 3 – اعضای انجمن ورزشی خوابگاه توسط ساكنین خوابگاه ( خواهران، برادران، متأهلین ) انتخاب می گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشی خوابگاه بنا به تعداد جمعیت دانشجویی 5-3- نفر می باشند. محدودترین شكل انجمن خوابگاه مربوط به یك ساختمان خوابگاهی است.

ماده4 – اعضای انجمن دانشكده بنابه تعداد جمعیت دانشجویی3 نفرخواهدبود.

ماده 5 – اعضای منتخب انجمن ورزشی دانشجویی دانشكده و خوابگاه یك نفر را از بین خود به عنوان مسئول انجمن انتخاب خواهند نمود. مسئول انجمن از جانب اعضا در شورای مركزی انجمنهای ورزشی دانشجویی كه در اداره تربیت بدنی تشكیل می گردد، شركت خواهد نمود.

ماده 6 – تعداد انجمنهای ورزشی هر دانشگاه بستگی به مقتضیات آن دانشگاه از جمله تعداد دانشكده ها، مجتمع های خوابگاهی، بعد مسافت ساختمان های خوابگاهی از یكدیگر ، تعداد دانشجویان و امكانات موجود دارد.

ماده 7- یك نفر از رؤسای انجمنهای دانشجویی خواهران و یك نفر از رؤسای انجمنهای دانشجویی برادران بنا به انتخاب كلیه انجمنهای دانشجویی عضویت شورای ورزش دانشگاه را برای مدت 2 سال احراز خواهد نمود.

ماده 8 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمنهای ورزشی دانشجویی دانشكده و خوابگاه بر اساس جدول ذیل تعیین می گردند:

نام انجمن

حداقل نامزدها (نفر)

اعضای اصلی

اعضای علی البدل

جمعیت دانشجویی (نفر)

انجمنهای ورزشی خوابگاه

6

10

3

5

2

2

از 70 تا 250 نفر

از 250 نفر به بالا

انجمنهای ورزشی دانشكده

7

3

2

-----

ماده 9 – پس از تشكیل انجمنهای دانشجویی به منظور هماهنگ نمودن فعالیت ها، شورای مركزی انجمنهای دانشجویی كه متشكل از مسئول انجمنهای ورزشی است به طور ماهیانه در اداره تربیت بدنی دانشگاه، تشكیل جلسه خواهدداد.

بخش سوم : وظایف

ماده 10 – وظایف انجمنهای ورزشی دانشجویی به شرح زیر است :

الف ) تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی انجمن، مبنی بر نظر سنجی و علایق دانشجویان دانشكده یا خوابگاه و ارایه به مدیریت تربیت بدنی برای تصویب در شورای ورزش دانشگاه.

ب) پیش بینی و اجرای برنامه های تفریحی، ورزشی، نمایشی، بومی و محلی با توجه به شرایط مقتضیات دانشكده یا خوابگاه.

ج ) پیش بینی و ایجاد پایگاههای شادابی و تندرستی ورزش صبحگاهی در خوابگاههای دانشجویی و انتخاب مربیان یا دانشجویان خبره برای هدایت امور پایگاهها.

د) همكاری با انجمنهای ورزشی تخصصی دانشگاه در برگزاری مسابقات دانشگاهی و پیش بینی و اجرای برنامه ها و مسابقات ورزشی در سطح خوابگاه یا دانشكده .

هـ ) ارایه برنامه پیشنهادی و نحوه اداره، حفظ و حراست اماكن و فضاها و امكانات موجود توسط دانشجویان درون خوابگاهها و دانشكده ها.

و ) شناسایی بررسی و پیشنهاد فضاها و امكانات مستعد برای توسعه اماكن ورزشی دانشكده ها و خوابگاهها.

ز ) تعیین اقلام و وسایل ورزشی مورد نیاز ورزش خوابگاه یا دانشكده، و ارایه آن به تربیت بدنی،‌ جهت مساعدت د رحد مقدورات.

ح ) ارایه طرح های اصلاحی و تكمیلی جهت بهره وری هرچه بیشتر از فضاها و امكانات.

ط ) جلب مشاركت دانشجویان برای برگزاری برنامه های ورزش درون دانشكده و درون خوابگاه.

ی ) انتخاب دانشجویان خبره و داوطلب برای قضاوت در رقابت های درون دانشكده و درون خوابگاه.

ك ) پیش بینی شیوه تبلیغات و اطلاع رسانی جذاب و انگیزاننده به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان، جهت مشاركت در برنامه ها.

ل ) انتقال مشكلات و تنگناهای ورزشی دانشكده و خوابگاه به اداره تربیت بدنی دانشگاه و پیگیری، جهت مرتفع نمودن آنها در حد مقدورات دانشگاه.

م ) پیگیری جهت سوق دهی بودجه، توسط مسئولین ذیربط دانشگاهها به فعالیتهای ورزشی درون خوابگاهی و درون دانشكده ای، ضمن هماهنگی با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه.

ن ) تشكیل مستمر جلسات انجمن به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون امور مربوط به ورزش خوابگاه و دانشكده در حیطه وظایف انجمن.

س ) ارایه گزارش عملكرد در خصوص فراگیر نمودن ورزش خوابگاه یا دانشكده، ضمن اعلام آمار فعالیتها و نفرات تحت پوشش.

ع ) تشویق دانشجویان مشاركت كننده در فعالیت های ورزشی به استفاده از بیمه های ورزشی یا دانشجویی.

ف ) آشنا نمودن دانشجویان با تنگناهاوواقعیت های موجوددرورزش دانشگاه.

بخش چهارم : شرایط عضویت دانشجویان

ماده 11 – شرایط اعضای انجمن عبارت است از :

الف ) نداشتن حكم قطعی در كمیته های انضباطی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی در زمینه های آموزشی و اخلاقی.

ب ) داشتن تبحر و تجربه ، در یكی از رشته های ورزشی.

ج ) در زمان انتخابات، دانشجویانی كه در نیمسال آخر سال تحصیلی خود هستند، نمی توانند نامزد عضویت در انجمن باشند.

د ) برای عضویت در انجمن ورزشی خوابگاه، اسكان دانشجویان در خوابگاه ضروری است.

هـ ) هر دانشجو مجاز است، فقط در یكی از انجمنهای ورزشی عضویت داشته باشد ( عضویت در شوراهای صنفی و سایر تشكل ها و انجمنهای علمی و هنری و فرهنگی بلامانع است ).

بخش پنجم : انتخابات

ماده 12 – اولین دوره انتخابات انجمن دانشجویی، توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت تربیت بدنی انجام می شود. اعضای انجمن ورزشی هر دانشكده یا خوابگاه، مسئولیت برگزاری انتخابات دوره بعد را تحت نظارت معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه عهده دار خواهند بود.

ماده 13- انتخاب اعضای انجمنهای دانشجویی برای مدت دو سال خواهد بود انتخابات مجدد آنها بلامانع است.

بخش ششم : امكانات و اعتبارات

ماده 14 – بودجه مورد نیاز در اوایل هر سال توسط هریك از انجمنهای ورزشی خوابگاهی، كتباً به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه پیشنهاد شده تا در صورت وجود اعتبارات، ‌سقف بودجه سالانه هر انجمن ورزشی تعیین و اعلام گردد.

ماده 15 – بودجه مورد نیاز هریك از انجمنهای ورزشی دانشكده، اوایل هر سالن توسط انجمنهای ورزشی دانشكه به ریاست دانشكده منعكس می گردد تا براساس امكانات موجود، سقف بودجه سالانه انجمن دانشكده تعیین و اعلام گردد.

ماده 16 – فعالیت اعضای انجمنهای ورزشی دانشجویی به صورت افتخاری می باشد. در صورت وجود اعتبار حق الزحمه رؤسای انجمنها بر اساس آیین نامه كار دانشجویی پرداخت خواهد شد.

ماده 17 – نحوه استفاده از اماكن و تأسیسات ورزشی طبق برنامه و با موافقت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه میسر خواهد بود.

ماده 18 – این آیین نامه در شش بخش و 18 ماده در هفتمین جلسه شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها به تصویب رسید و در تاریخ 18/8/79 توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جهت اجرا ابلاغ گردید.

آیین نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

فصل اول : كلیات

مقدمه :

یكی از راههای تعمیم و گسترش ورزش، برگزاری مسابقه های ورزشی است كه در آن ضمن از فعالیتهای پرورشی و مشاركت دانشجویان در رشته های مختلف ورزشی به زحمات مربیان ورزش و امر آموزشی ارج نهاده می شود و ورزشكاران دانشجو نیز ارزیابی شده و شناخت ورزشكاران با استعداد به منظور تأمین پیشتوانه تیمهای قوی در سطح كشور میسر می گردد. لذا تدوین ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراری رقابت سالم ضروری بوده و مسابقه های رسمی ورزشی بین دانشجویان طبق مفاد این آیین نامه به طرز مطلوبی انجام می پذیرد.

تعریف

آیین نامه عمومی مسابقه های ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شامل ضوابط و مقرراتی است كه به منظور ایجاد نظم در برگزاری مسابقه ها تدوین گردیده است. در این آیین نامه از واژه « مسابقه » به جای مسابقه های ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استفاده می شود.

ماده 1 – مسابقه ها طبق مقررات بین المللی و ضوابط داخلی با رعایت موازین و شئون اسلامی انجام می پذیرد.

ماده 2- مسابقه های داخلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تفكیك برای خواهران و برادران برابرماده 1 این آیین نامه تحت نظارت انجمنهای ورزشی ذیربط برگزار خواهد شد.

ماده 3 – دانشجویان كه به منظور شركت در مسابقات جهانی و بین المللی در اردوها تداركانی و انتخاباتی كه از طرف اداره كل تربیت بدنی برگزار می گردد حضور دارند در صورتی كه این فعالیتها یا امتحانات تداخل داشته باشد معاونین آموزشی دانشگاهها همكاری لازم در مورد امتحانات و موجه نمودن غیبتهای دانشجویان ورزشكار را به عمل می آورند.

ماده 4 – دانشجویانی می توانند در مسابقات ورزشی دانشگاهها شركت نمایند كه بر طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجوی رسمی شناخته شده باشند.

تبصره 1 : شركت دانشجویان سایر مؤسسات آموزشی عالی كه از طریق كنكور سراسری پذیرفته شده اند با رعایت كلیه ضوابط و مقررات و موافقت اداره كل تربیت بدنی در مسابقات رسمی بلامانع است.

تبصره 2 : شركت دانشجویان خارجی باتوجه به شرایط ماده 4 در مسابقه ها بلامانع است. ( دانشجویان خارجی كه دوره زبان را می گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد).

تبصره 3 : مقرراست در هر رشته ورزشی تیم دانشگاه پیام نور پس از انجام مسابقات منطقه ای یا انتخابی از بین یكی از گروههای سه گانه انتخاب و به مسابقات سراسری دانشگاهها اعزام گردد. ( مناطق 10 گانه دانشگاههای پیام نور در قالب 3 گروه ورزشی، طبقه بندی گردیده اند).

ماده 5 – داشتن كارت تحصیلی با برچسب ثبت نام ترم مربوطه و ارایه   معرفی نامه كه به تأیید و امضاء معاون آموزشی دانشگاه رسیده جهت شركت در مسابقه های داخلی الزامی است.

تبصره 1 : دانشجویانی كه در نیمسال اول فارغ التحصیل می شوند تا آخر اسفندماه همان سال و دانشجویانی كه در تیرماه فارغ التحصیل می شوند تا اول مهر ماه حق شركت در مسابقات را دارند.

تبصره 2 : دانشجویانی كه به دلایل مشكلات آموزشی و انضباطی از تحصیل منع گردیده یا در مرخصی تحصیلی به سر می برند، حق شركت در مسابقات را ندارند.

تبصره 3 : در صورت فقدان یا مخدوش بودن كارت دانشجویی معرفی نامه رسمی عكس دار از سوی آموزش دانشگاه متبوع ملاك خواهد بود.

ماده 6 – دانشجویانی حق شركت در مسابقه ها را دارند كه از نظر سلامت و تندرستی به تأیید پزشك معتمد دانشگاه مربوطه رسیده باشند.

ماده 7 – دانشجویان میهمان می بایست از دانشگاه محل تحصیل در مسابقات رسمی شركت نمایند.

تبصره 1 : دانشجوی میهمان به شرطی می تواند در مسابقه شركت نمایند كه دانشجویان تمام وقت دانشگاه میزبان باشد.

تبصره 2 : دانشجویانی كه ترم تابستانی را در غیر از دانشگاه خود می گذرانند دانشجوی میهمان محسوب نخواهند شد.

تبصره 3 : در مسابقات رفت و برگشت كه تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت دانشجویان میهمان مجاز هستند تا ادامه مسابقات را از دانشگاه مبدأ شركت نمایند.

فصل دوم : مقررات بازیها و شرایط شركت كنندگان

ماده 8 – در مسابقه های قهرمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور هر دانشجو حق شركت در حداكثر دو رشته ورزشی را دارد.

ماده 9 – كلیه مربیانی كه تیم های ورزشی را به نحوی مربیگری می نمایند باید واجد شرایط و آگاه به امور ورزشی رشته مورد نظر باشند.

تبصره : مربیان تیم های ورزشی باید دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و یا كارت مربیگری معتبر باشند.

ماده 10 – سرپرست تیم اعزامی باید از اعضاء رسمی دانشگاه مربوطه بوده و مسؤولیت كامل دانشجویان در طول اردو و مسابقه ها به عهده وی می باشد.

تبصره : در مسابقاتی كه به صورت متمركز در چند رشته و المپیادهای ورزشی بایستی هر دانشگاه علاوه بر سرپرست هر تیم یك نفر به عنوان سرپرست كل كاروان تعیین و معرفی نماید.

ماده 11 – سرپرست و مربی تیم شركت كننده، حق شركت به عنوان ورزشكار و یا قضاوت در آن دوره از مسابقه ها را ندارند.

تبصره 1 : در هر دوره از مسابقه ها یک فرد نمی تواند مربیگری بیش از یک تیم را عهده دار باشد.

تبصره 2 : در هر دوره از مسابقه ها یک فرد نمی تواند سرپرستی بیش از یک تیم را عهده دار باشد.

ماده 12 – سرپرستان ، مربیان و کلیه ورزشکاران موظفند مقررات و نظم میادین و اردوهای ورزشی را رعایت نمایند.

تبصره : شرح وظایف سرپرستان و مربیان تیم های ورزشی طی آیین نامه جداگانه ای تعیین و به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 – هرگونه پیشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بایستی فقط از طریق سرپرست مربوطه به مسؤولین ذیربط منعکس گردد.

ماده 14 – کلیه شرکت کنندگان در مسابقات باید ملبس به لباس متحد الشکل ورزشی باشند که بر روی آن نام یا نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشند.

ماده 15 – همراه داشتن پرچم یا آرم دانشگاه مربوطه با ابعاد cm 175 cm x 100 برای شرکت در مسابقات دانشگاهها الزامی است.

ماده 16 – ارایه کارت شرکت در مسابقات با فهرست ورزشکاران به سرپرست مسابقه ها الزامی است در غیر اینصورت از شرکت ورزشکاران درمسابقه ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 : مدت اعتبار کارت برای همان دوره از مسابقات خواهد بود.

تبصره 2 : کلیه موارد مربوطه به امور فنی مسابقات طی آیین نامه جداگانه، قبل از اجراء هر مسابقه تهیه و به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم : امور مالی

ماده 17 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند براساس تقویم ارسالی از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارتخانه اعتبارات لازم برای شرکت در مسابقه های سراسری و المپیاد را پیش بینی نماید.

ماده 18 – حق الزحمه کادر برگزاری مسابقه با موافقت اداره کل تربیت بدنی طبق آیین نامه پرداخت حق الزحمه مصوبه شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها پرداخت می گردد.

فصل چهارم : وظایف میزبان مسابقات

ماده 19- محل برگزاری مسابقه ها با توافق اداره کل تربیت بدنی وزارتخانه و دانشگاه متقاضی در مدت زمان مقرر تعیین می گردد.

ماده 20 – پیش بینی های لازم در زمینه امور بهداشتی و درمانی برای ورزشکاران و کادر برگزاری مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور :

الف ) ایجاد درمانگاه در محل اردو .

ب ) پیش بینی پزشک و پزشکیار.

ج ) تهیه وسایل کمکهای اولیه در محل مسابقه .

د ) هماهنگی با بیمارستانهای مجاور محل مسابقات که دارای تخصصهای مختلف باشند.

ه ) پیش بینی وسیله نقلیه موتوری و آمبولانس.

و ) کنترل محل اردو و مسابقه ها از نظر بهداشت ( مکان مسابقه ها، دستشویی، حمام ، خوابگاه، رستوران و ..... )

ز ) تدارک اماکن و تأسیسات مناسب هر رشته ورزشی.

ح ) تأمین خوابگاه و تغذیه مناسب هر رشته ورزشی.

ط ) تدارک و نشر بولتن، ارسال اخبار مسابقات به رسانه های گروهی، ثبت و ضبط آمار شرکت کنندگان.

ی ) پیش بینی وسایل رفت و برگشت عوامل اجرایی و ورزشکاران در ایام برگزاری مسابقه.

ک ) پیش بینی برق اضطراری .

فصل پنجم : جوایز و یادبودها

ماده 21 – جوایز باید ارزش معنوی داشته و منطبق با مقررات آماتوریسم باشد به ورزشکاراتی که در مسابقه های انفرادی یا تیمی مقامهای اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند، حکم ، مدال و به دانشگاههای که مقامهای اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند جام و حکم اهدا می گردد.

تبصره 1 : نحوه اعطاء مدال به تیم ها و افراد و نحوه محاسبه آنها در هر رشته توسط اداره کل تربیت بدنی طی آیین نامه جداگانه ای تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 : کلیه یادبودها وجامهایی که به تیمهای شرکت کننده اعطاء می گردد می بایست در تربیت بدنی دانشگاه یا مؤسسه مربوط ضبط و نگهداری شود.

ماده 22 – به سرپرستان و مربیان تیم های اول تا سوم حکم اهداء می شود.

ماده 23 – از دانشجویانی که رکورد قهرمانی کشور یا دانشگاه را بهبود بخشند به نحو مقتضی تشویق و قدردانی به عمل خواهد آمد.

ماده 24 – این آیین نامه در 24 ماده و 20 تبصره در چهارمین شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مورد تجدید نظر واقع و جایگزین آیین نامه قبلی قرار گرفت و در تاریخ 22/9/74 به تصویب رسید.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آيين نامه تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه